Informace o zpracování osobních údajů


Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost A U T O. . . s.r.o., se sídlem Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 63470187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C19886, (dále jen „Společnost“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a vaše práva fungují s daným zpracováním.

Ke zpracování rozhodnutí v rámci této činnosti:

Realizace marketingových aktivit


Účel zpracování: 

Oslovení s nabídkou produktů a služeb značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou poskytovány pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu nebo zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou vytvořeny a určeny pro výše uvedené sdělení.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili (a). Pokud jste nám dali svůj souhlas neudělil (a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Popisné údaje
 • Obchodní profil
 • Technické údaje o produktu
 • Historie obchodování
 • Údaje o rodinách a dalších osobách
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci
 • Síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávají 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas dále archivujeme dalších 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, které osobní údaje můžete připravit:

 • Marketingové agentury
 • Pořadatele eventů
 • Média
 • Dovozce
 • Provozovatel serverů Guest managementové agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánem veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu av mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodní společnosti:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje předcházejí do třetích zemí ani nadnárodní společnosti.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování bude nedocházeno.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a zájmu o účel vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.V odůvodněných případech mohou být osobní údaje zpracovány z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, sledování a průběžného hodnocení právních rizik.

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Přístup ke zpracovaným osobním údajům
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Oprava nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
 • Omezení nebyly blokovány zpracováním osobních údajů
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce
 • Podání námitek proti zpracování osobních údajů, pokud se provádí, že zpracování není oprávněné
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci se Společenstvím ohledně ochrany osobních údajů můžete použít následující kontakty:
Elektronicky: prodej@auto-auto.cz 
Písemně: AUTO. . . sro, Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů směřujících k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti následující způsobem: elektronicky na adresu prodej@auto-auto.cz.

Možnost podání stížnosti
mohou nesouhlasit se způsobem, jakým způsobem mohou vaše osobní údaje zpracovat, můžete chránit své právníky podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti nebo podat stížnost u dozorového orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel.: +420 234 665 111
www.uoou.cz